מועדון הצעירים מוביז מבית טוליפ אנטרטיינמנט
1 .מועדון החברים הצעירים "moviz ( "להלן: " מועדון הצעירים" או "מוביז" )
מבית טוליפ אנטרטיינמנט
הוקם ומנוהל על ידי ציבלין תקשורת צעירים 2008.
2 .תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות מוביז המעוניינים
להיות חברים במועדון הצעירים, והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן:"התקנון").
3 .ההצטרפות והחברות במועדון הצעירים כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו
מעת לעת.
4. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל
עת על החברים במועדון הצעירים ועל המבקשים להצטרף אליו, כך שתקנון זה מהווה
תנאי להצטרפות לתוכנית, וכל לקוח המצטרף כחבר במועדון הצעירים נחשב כמי שקרא
והסכים להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם.
5. לחבר במועדון הצעירים לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון
וההטבות או שינויים בהם. טוליפ אנטרטיינמנט שומרת לעצמה את הזכות לשנות או
להפסיק את פעילות מועדון הצעירים בכל עת.
6. טוליפ אנטרטיינמנט שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים
ממנו.
7. נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת במשרדי ציבלין בכתובת: אחד העם 28,
תל אביב או באתר הרשמי של החברה il.co.zivlin.moviz
8. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.
החברות במועדון הצעירים:
9. רשאי להצטרף כחבר במועדון הצעירים מי שגילו 12 לפחות
10 .ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום.
– 2 –
11. מועד תחילת הזכאות להטבות המוקנות לחברי מועדון הצעירים הינו ממועד אישור
חברותם על ידי טוליפ אנטרטיינמנט.
12 .טוליפ אנטרטיינמנט שמורה הזכות שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון הצעירים,
בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.
13. עם חתימתו על טופס הבקשה להצטרף למועדון הצעירים, מאשר חבר מועדון
הצעירים כי ידוע לו שטוליפ אנטרטיינמנט תפנה אליו, בעצמה ו/או באמצעות גורמים
שלישיים עימם תשתף פעולה, לרבות למטרות פרסומיות, בכל אמצעי תקשורת, לרבות,
אך לא רק, באמצעות דואר אלקטרוני, SMS והוא מאשר לה לעשות כן.
14 .החברות במועדון הצעירים הינה אישית, ולא ניתן להעבירה לאדם אחר, לרבות לבן
משפחה.
15 .חבר מועדון הצעירים יהיה אחראי לעדכן את טוליפ אנטרטיינמנט בכתב בכל מקרה
של שינוי כתובת דואר אלקטרוני , מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר.